BAN CHẤP HÀNH

Ông Vũ Tế Phong           K4 Điện
Ông Nguyễn Quốc Tiến   K25 CTM
Ông Lê Việt Thanh          K29 Nhiệt Công Nghiệp
Ông Mai Thanh Phong    K34 Hóa
Ông Tống Văn Dũng       K30 Máy Hoá
Ông Trần Văn Trung       K35 Thiết bị điện
Ông Trần Đắc Khiêm       K35 Dệt

BAN THƯ KÝ